2019 FSAC | Day6

高速循迹&颁奖典礼

2019 FSAC | Day5

动态赛——直线加速测试

2019 FSAC | Day4

制动检&8字绕环

2019 FSAC | Day3

电检&无人检&机械检&斜台&淋雨

2019 FSAC | Day2

开幕式&机械检&设计答辩&电检

2019 FSAC | Day1

抵达&注册&箱检

2018 FSAC | day3&day4&day5

2018 FSAC | day1&day2

集结完毕,全力以赴。

2017 FSG丨Day4-Day6

此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求。